Pojmovnik

1. Izvršnost

Rješenje doneseno u upravnom postupku izvršava se nakon što postane izvršno. Prvostupanjsko rješenje postaje izvršno istekom roka za žalbu ako žalba nije izjavljena, dostavom rješenja stranci ako žalba nije dopuštena, dostavom rješenja stranci ako žalba nema odgodni učinak, dostavom stranci rješenja kojim se žalba odbacuje ili odbija, danom odricanja stranke od prava na žalbu te dostavom stranci rješenja o obustavi postupka u povodu žalbe.

2. Nadležnost

Stvarna nadležnost javnopravnih tijela određuje se zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje, ili određuje nadležnost javnopravnih tijela.Ako se stvarna nadležnost ne može utvrditi na temelju zakona, niti je to moguće utvrditi po naravi upravne stvari, stvarno je nadležno prvostupanjsko tijelo državne uprave u djelokrugu kojeg su poslovi opće uprave.

Mjesna nadležnost određuje se propisima o upravno-teritorijalnoj podjeli, odnosno o ustrojstvu javnopravnih tijela.

3. Podnesak

Podnescima u postupku su zahtjevi, prijedlozi, ispunjeni obrasci, prijave, molbe, žalbe, predstavke, prigovori, obavijesti, priopćenja te drugi podnesci kojima se stranke obraćaju javnopravnim tijelima u vezi s određenom upravnom stvari.

Podnesak mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a osobito naziv javnopravnog tijela kojem se upućuje, naznaku upravne stvari na koju se odnosi, osobno ime (ime i prezime) stranke, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ako je stranka ima i adresu te osobe.

4. Pravomoćnost upravnog akta

Odluka javnopravnog tijela protiv koje se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor (pravomoćna odluka), a kojom je stranka stekla određeno pravo odnosno kojom su stranci određene neke obveze, može se poništiti, ukinuti ili izmijeniti samo u slučajevima propisanim zakonom.

5. Prigovor

Prigovor je novi redoviti pravni lijek u upravnom postupku koji se, za razliku od žalbe, izjavljuje protiv radnje (činjenja ili nečinjenja) a ne protiv odluke (akta) tijela.

Prigovor se može izjaviti u sljedećim slučajevima:
 

  • Prigovor protiv obavijesti javnopravnog tijela podnositelju predstavke (ili obavijesti) kojom javnopravno tijelo podnositelja predstavke obavještava o tome da ne postoje uvjeti za pokretanje po službenoj dužnosti postupka na koji je ukazivao predstavkom. Prigovor se podnosi u roku od 8 dana od dostave obavijesti javnopravnog tijela ili ako uopće nije dobio odgovor od javnopravnog tijela (rok za odgovor na predstavku ili obavijest utvrđen je člankom 42. stavkom 3.);
 
  • Prigovor zbog neispunjavanja ugovornih obveza javnopravnog tijela iz upravnog ugovora izjavljuje se tijelu koje obavlja nadzor nad tijelom s kojim je sklopljen upravni ugovor;
 
  • Prigovor radi zaštite od postupanja javnopravnih tijela, u slučaju kada javnopravno tijelo stranku nije na vrijeme obavijestilo o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja ili zaštite njezinog prava ili pravnog interesa u određenoj upravnoj stvari (rok za prigovor je 8 dana od dana kada je javnopravno tijelo odbilo dati obavijest) ili bilo kojeg drugog postupanja javnopravnog tijela iz područja upravnog prava o kojem se ne donosi rješenje, kojim je povrijeđeno pravo, obveza ili pravni interes stranke (prigovor se može izjaviti sve dok takvo postupanje traje ili dok traju njegove posljedice);
 
  • Prigovor radi zaštite od postupanja pružatelja javnih usluga, ako korisnik javnih usluga smatra da su postupanjem pružatelja javnih usluga povrijeđena njegova prava ili pravni interesi. Prigovor korisnik javnih usluga može izjaviti tijelu nadležnom za provedbu nadzora nad obavljanjem tih javnih usluga. Prigovor se može izjaviti sve dok radnja ili propuštanje radnje pružatelja javnih usluga traje.
6. Rješenje

Rješenje je akt kojim se odlučuje o upravnoj stvari. Sukladno zakonu, akt kojim se odlučuje o upravnoj stvari može imati i drugi naziv, npr. odobrenje, dozvola i slično.

7. Službena osoba

U upravnom postupku postupa službena osoba u opisu poslova koje je vođenje tog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima, sukladno propisima o ustrojstvu javnopravnih tijela.

U javnopravnim tijelima službena osoba koja vodi postupak ili rješava o upravnim stvarima mora imati odgovarajuću stručnu spremu, potrebno radno iskustvo i položen državni stručni ispit.

8. Stranka u postupku

Stranka u upravnom postupku je fizička ili pravna osoba na zahtjev koje je pokrenut postupak, protiv koje se vodi postupak ili koja radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo sudjelovati u postupku.

Stranka može biti i tijelo državne uprave te drugo državno tijelo, tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili drugo javnopravno tijelo koje nema pravnu osobnost te njihova područna jedinica, odnosno podružnica ili skupina osoba povezanih zajedničkim interesom, ako može biti nositelj prava, odnosno obveza o kojima se rješava.

9. Upravna stvar

Upravnom stvari smatra se svaka stvar u kojoj javnopravno tijelo u upravnom postupku rješava o pravima, obvezama ili pravnim interesima fizičke ili pravne osobe ili drugih stranaka (u daljnjem tekstu: stranke) neposredno primjenjujući zakone, druge propise i opće akte kojima se uređuje odgovarajuće upravno područje.

Upravnom stvari smatra se i svaka stvar koja je zakonom određena kao upravna stvar.

10. Zaključak

Zaključkom se odlučuje o postupovnim pitanjima ako ZUP-om nije propisano donošenje rješenja. Za neka postupovna pitanja ZUP izričito propisuje donošenje rješenja (npr. prekidanje postupka dok nadležno tijelo ne riješi prethodno pitanje i sl.). Zaključak donosi službena osoba koja obavlja radnju u postupku pri kojoj se postavilo pitanje koje je predmet zaključka.

11. Žalba

Žalba je redoviti pravni lijek koji se uvijek može koristiti protiv prvostupanjskog rješenja (protiv zaključka se ne može izjaviti posebna žalba već se zaključak može pobijati samo žalbom protiv rješenja kojim se rješava o upravnoj stvari). Žalba se ne može izjaviti samo ako je to izričito propisano zakonom. Žalba se može izjaviti i u slučaju ako javnopravno tijelo ne donese rješenje u zakonom propisanom roku (žalba zbog šutnje uprave). Pravo na žalbu imaju aktivna, pasivna i zainteresirana stranka.

12. Rješavanje kolegijalnog tijela

Kolegijalno javnopravno tijelo odlučuje o upravnim stvarima većinom svih članova, ako nije drukčije propisano. Kolegijalno javnopravno tijelo može u pisanom obliku ovlastiti službenu osobu u tom tijelu za postupanje u upravnim stvarima do donošenja odluke. U tom će slučaju službena osoba o provedenom postupku podnijeti pisano izvješće i prijedlog odluke o toj upravnoj stvari kolegijalnom tijelu.

13. Pravna pomoć

Pravna pomoć je poduzimanje nekih radnji u postupku od strane nekog javnopravnog tijela koje postupak ne vodi, a na zahtjev tijela koje postupak vodi. Pravnu pomoć javnopravno tijelo može zatražiti kada su mu potrebna saznanja o činjenicama, ispravama, podacima ili drugim dokazima s kojima raspolaže drugo javnopravno tijelo ili kada zbog drugih opravdanih razloga ne može samo ili ne može pravodobno provesti potrebne radnje u upravnom postupku.

14. Zastupanje stranke

Stranku u postupku može zastupati osoba ovlaštena za zastupanje a to može biti: zakonski zastupnik, privremeni zastupnik, zajednički predstavnik i opunomoćenik. Osoba ovlaštena za zastupanje stranke dužna je podnijeti dokaz o ovlasti za zastupanje stranke u za to propisanom obliku. Odredbe ZUP-a koje se odnose na stranke primjenjuju se na odgovarajući način i na osobe ovlaštene za zastupanje.

15. Stručni pomagač

Stručni pomagač je osoba koja stranci pomaže u razjašnjavanju određenih stručnih pitanja koja se pojave u postupku. Može se pojaviti na usmenoj raspravi, na očevidu ili pri drugim radnjama u postupku. Stručni pomagač ne može zastupati stranku.