O projektu IPA 2012.

U Ministarstvu uprave je 19. rujna 2016. godine započela provedba projekta „Razvoj i implementacija IT sustava za nadzor Zakona o općem upravnom postupku (ZUP)“ financiranog iz EU IPA FFRAC 2012 fonda u vrijednosti od 64.197,20 EUR.

Cilj ovog projekta u trajanju od 18 mjeseci je doprinijeti poboljšanju upravnih kapaciteta i transparentnosti javne uprave u Republici Hrvatskoj te osiguranju pravodobne, pouzdane i kvalitetne javne usluge korisnicima radi postizanja višeg životnog standarda svih građana i stvaranja poticajne poduzetničke okoline. Za postizanje spomenutog cilja  projektom je predviđeno uspostavljanje nacionalnog sustava za praćenje provedbe Zakona o općem upravnom postupku (ZUP) kroz decentralizirani sustav izvještavanja kojim će upravljati Ministarstvo uprave.

Ciljne skupine u ovom projektu su javnopravna tijela definirana člankom 1. ZUP-a, a to su: tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima. Projektne aktivnosti su usmjerene na dvije osnovne ciljne skupine: primarnu skupinu koju čine sva ministarstva, svi uredi državne uprave i Grad Zagreb u dijelu poslova državne uprave s mogućnošću implementacije i na poslove lokalne i regionalne samouprave, te sekundarnu skupinu koju čine sva ostala javnopravna tijela koja nisu obuhvaćena primarnom skupinom.

Ugovaratelj u projektu je tvrtka Ericsson Nikola Tesla d.d.

ZUP je  temeljni zakon koji primjenjuju javnopravna tijela prilikom odlučivanja o pravima, obvezama i pravnim interesima  stranaka što ga čini važnim dijelom sustava pravne zaštite građana. On uređuje pravila prema kojima javnopravna tijela trebaju postupati i odlučivati u upravnim stvarima unutar svojeg djelokruga. S obzirom na broj upravnih postupaka i tijela uključenih u provedbu ZUP-a praćenje ujednačene provedbe ovog zakona je iznimno značajno.

Dokumenti