Sustav državne uprave

Pripremili članovi Državne ispitne komisije koji ispituju Opći dio Državnog stručnog ispita, predmet "Sustav državne uprave".


SADRŽAJ PREDMETA
 1. Svrha sustava državne uprave
 2. Poslovi državne uprave
 3. Povjereni poslovi državne uprave
 4. Nadležnost za obavljanje poslova državne uprave
 5. Tijela državne uprave
 6. Službene osobe u tijelima državne uprave
 7. Donošenje provedbenih propisa i privremenih interventnih mjera
 8. Sredstva državne uprave
 9. Uredi državne uprave u županijama
 10. Ustrojstvo i rad Vlade Republike Hrvatske

 


PITANJA I ODGOVORI ZA PONAVLJANJE
1. Koja je svrha sustava državne uprave?

Svrha sustava državne uprave je zakonito, svrhovito, djelotvorno i učinkovito obavljanje poslova državne uprave.
 

2. Koje tijelo usmjerava i nadzire sustav državne uprave?
Sustav državne uprave usmjerava i nadzire Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada).
3. Koji su poslovi državne uprave?
Poslovi državne uprave su:
 • provedba državne politike,
 • neposredna provedba zakona,
 • inspekcijski nadzor,
 • upravni nadzor te
 • drugi upravni i stručni poslovi.
4. Koje poslove državne uprave obuhvaća provedba državne politike?
Provedba državne politike obuhvaća sljedeće poslove državne uprave:
 • izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga uredbi i prijedloga drugih akata Vlade
 • izradu nacrta strateških i planskih dokumenata
 • praćenje učinkovitosti provedbe zakona, uredbi i drugih akata Vlade
 • zastupanje Republike Hrvatske u tijelima Europske unije i međunarodnih organizacija
 • europske poslove i ostvarivanje međunarodne suradnje sukladno posebnom zakonu.
5. Koje poslove državne uprave obuhvaća neposredna provedba zakona?
Neposredna provedba zakona i drugih propisa te izravno primjenjivih propisa Europske unije obuhvaća sljedeće poslove državne uprave:
 • rješavanje u upravnim stvarima
 • vođenje propisanih očevidnika i drugih službenih evidencija
 • izdavanje potvrda i drugih javnih isprava o činjenicama o kojima se vode propisani očevidnici i druge službene evidencije.
6. Tko provodi inspekcijski nadzor i što obuhvaća inspekcijski nadzor?
Inspekcijski nadzor neposredno provode službene osobe ovlaštene sukladno posebnom zakonu (u daljnjem tekstu: inspektori).

Inspekcijski nadzor obuhvaća nadzorne postupke kojima se provodi izravan uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba radi utvrđivanja činjenica te poduzimanje propisanih mjera i radnji kako bi se utvrđeno stanje i poslovanje uskladilo sa zakonom i drugim propisima.
7. Koje pravo i obvezu ima inspektor ako prilikom inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis?

Ako prilikom inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis, inspektor ima pravo i obvezu, u skladu sa zakonom:

 • narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti u određenom roku
 • podnijeti optužni prijedlog protiv počinitelja prekršaja
 • podnijeti kaznenu prijavu protiv počinitelja kaznenog djela
 • poduzeti i druge mjere odnosno izvršiti druge radnje za koje je posebnim zakonom ovlašten.
8. Što sastavlja inspektor pri inspekcijskom pregledu?
O izvršenom inspekcijskom nadzoru, utvrđenom stanju i poduzetim odnosno naređenim mjerama i radnjama inspektor sastavlja zapisnik.

Primjerak zapisnika o izvršenom inspekcijskom nadzoru inspektor dostavlja nadziranoj fizičkoj osobi ili službenoj osobi nadziranog tijela ili odgovornoj osobi u nadziranoj pravnoj osobi.
 
9. Što obuhvaća upravni nadzor i što se nadzire u provedbi upravnog nadzora?
Upravni nadzor obuhvaća nadzorne postupke, mjere i radnje kojima se osigurava zakonitost i pravilnost u obavljanju poslova državne uprave.
Provedbom upravnog nadzora osobito se nadzire:
 • zakonitost općih akata
 • zakonitost i pravilnost rada te postupanja prema građanima i drugim strankama
 • osposobljenost službenih osoba za neposredno obavljanje poslova državne uprave.
10. Na koji način tijela državne uprave provode upravni nadzor?
Upravni nadzor provodi se po službenoj dužnosti sukladno zakonu kojim se uređuje odgovarajuće upravno područje.

Pri ocjeni potrebe za provedbom upravnog nadzora nadležna tijela mogu uzeti u obzir predstavke, pritužbe i druge podneske koji upućuju na nezakonitost ili nepravilnost u obavljanju poslova državne uprave.

Tijela državne uprave u granicama svog djelokruga nadziru obavljanje povjerenih poslova državne uprave od strane upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima.
11. Što je tijelo koje provodi upravni nadzor ovlašteno učiniti u postupku upravnog nadzora?

Ako utvrdi nezakonitosti ili nepravilnosti u sadržaju ili postupku donošenja općih akata, nezakonitosti ili nepravilnosti u radu ili postupanju prema građanima i drugim strankama ili nedostatnu osposobljenost službenih osoba, tijelo koje provodi upravni nadzor ovlašteno je:

 • zatražiti odgovarajuća izvješća i podatke te neposredno utvrditi činjenice i okolnosti važne za obavljanje poslova državne uprave koji su predmet nadzora
 • raspraviti utvrđeno stanje i uputom odrediti mjere koje se moraju poduzeti radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i osiguranja zakonitog i pravilnog obavljanja poslova državne uprave koji su predmet nadzora.
Ako nadzirano upravno tijelo ili pravna osoba s javnim ovlastima u ostavljenom roku ne postupi po uputi iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka, tijelo koje provodi upravni nadzor ovlašteno je:
 • obustaviti od izvršenja opći akt koji je predmet nadzora te uputiti zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske
 • predložiti pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti službenih osoba
 • neposredno obaviti poslove državne uprave koji su predmet nadzora.
12. Koji su drugi upravni i stručni poslovi tijela državne uprave?
Drugi upravni i stručni poslovi državne uprave obuhvaćaju:
 • prikupljanje podataka i izradu stručnih podloga, analiza i izvješća o stanju u određenom upravnom području
 • provedbu mjera za unaprjeđenje utvrđenog stanja u određenom upravnom području
 • pružanje pravne i stručne pomoći
 • davanje mišljenja pravnim i fizičkim osobama o odgovarajućoj primjeni zakona i drugih propisa
 • ostvarivanje stručne suradnje.
13. Kome se mogu povjeriti poslovi državne uprave?
Pojedini poslovi državne uprave mogu se posebnim zakonom povjeriti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ili drugim pravnim osobama (u daljnjem tekstu: pravne osobe s javnim ovlastima).

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama s javnim ovlastima posebnim zakonom mogu se povjeriti poslovi neposredne provedbe zakona u prvom stupnju i drugi upravni i stručni poslovi.

Ako je to nužno za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije, pravnim osobama s javnim ovlastima može se posebnim zakonom povjeriti provedba inspekcijskog nadzora u jednom ili više upravnih područja.
14. Na koji se način utvrđuju stvarna i mjesna nadležnost za obavljanje poslova državne uprave?
Stvarna nadležnost za obavljanje poslova državne uprave utvrđuje se zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.

Mjesna nadležnost za obavljanje poslova državne uprave utvrđuje se u pravilu propisima o upravno-teritorijalnoj podjeli odnosno o unutarnjem ustrojstvu tijela državne uprave.
 
15. Tko odlučuje o sukobu nadležnosti između tijela državne prave?
O sukobu nadležnosti između tijela državne uprave odlučuje Vlada.
16. Koja se tijela ustrojavaju za obavljanje poslova državne uprave?
Za obavljanje poslova državne uprave ustrojavaju se tijela državne uprave.

Pojedini poslovi državne uprave mogu se posebnim zakonom povjeriti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravnim osobama s javnim ovlastima.
 
17. Koja su tijela državne uprave?

Tijela državne uprave su ministarstva i državne upravne organizacije.

18. Kada se ustrojavaju ministarstva?
Ministarstva se ustrojavaju za obavljanje poslova državne uprave u pravilu u više upravnih područja.
19. Koje se upravne organizacije ustrojavaju u sastavu ministarstva?
Upravne organizacije u sastavu ministarstava ustrojavaju se u pravilu kao:
 • uprave, za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavlja provedba državne politike, neposredna provedba zakona i upravni nadzor, s određenim stupnjem samostalnosti u radu
 • zavodi, za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju stručno-analitički poslovi koji zahtijevaju viši stupanj samostalnosti te posebne uvjete i načine rada unutar ministarstva
 • inspektorati, za inspekcijski nadzor u jednom ili više upravnih područja, s višim stupnjem samostalnosti u radu.
U sastavu ministarstva ustrojavaju se najmanje dvije upravne organizacije.
20. Kada se ustrojavaju državne upravne organizacije?

Državne upravne organizacije ustrojavaju se za obavljanje poslova državne uprave i drugih poslova čije obavljanje zahtijeva osobitu samostalnost u radu ili primjenu posebnih uvjeta i načina rada ili je nužno za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije.

21. Na koji se način ustrojavaju državne upravne organizacije?

Državne upravne organizacije ustrojavaju se u pravilu kao:

 • središnji državni uredi, za jedno ili više upravnih područja u kojima se obavljaju poslovi državne uprave od posebnog značenja za učinkovitiji rad Vlade
 • državne uprave, za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju poslovi neposredne provedbe zakona
 • državni zavodi, za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju stručno-analitički poslovi koje je nužno obavljati u okviru državne uprave.
22. Koje su unutarnje ustrojstvene jedinice upravnih organizacija u sastavu ministarstava i državnih upravnih organizacija te koji su uvjeti za njihovo ustrojavanje?

Unutarnje ustrojstvene jedinice za obavljanje međusobno povezanih poslova iz djelokruga upravnih organizacija u sastavu ministarstava te državnih upravnih organizacija ustrojavaju se kao:

 • sektori, za obavljanje poslova većeg opsega i složenosti, ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dvije službe u njihovom sastavu
 • službe, za obavljanje poslova manjeg opsega i veće složenosti iz djelokruga sektora, ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva odjela u njihovom sastavu
 • odjeli, za obavljanje poslova manjeg opsega iz djelokruga službe, s najmanje pet izvršitelja, uključujući voditelja.
23. Tko su službene osobe u tijelima državne uprave?

Službene osobe u tijelima državne uprave su državni dužnosnici i državni službenici, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

24. Tko upravlja tijelima državne uprave?
Tijelima državne uprave upravljaju državni dužnosnici.

Državni dužnosnici u tijelima državne uprave su ministar, državni tajnik, državni tajnik središnjeg državnog ureda, glavni ravnatelj, glavni državni inspektor te druge osobe sukladno posebnom zakonu.

 

25. Tko su čelnici tijela državne uprave?
Čelnik ministarstva je ministar.

Čelnik državne upravne organizacije je:
 • državni tajnik središnjeg državnog ureda, za središnje državne urede
 • glavni ravnatelj, za državne uprave, državne zavode i državna ravnateljstva
 • glavni državni inspektor, za državne inspektorate.
26. Koje su nadležnosti čelnika tijela državne uprave?
Čelnik tijela državne uprave predstavlja, upravlja i rukovodi tijelom državne uprave, brine se o zakonitom i pravilnom izvršavanju propisa iz njegova djelokruga te obavlja i druge poslove prema posebnom zakonu.

Čelnik tijela državne uprave također je dužan:
 • provoditi utvrđenu politiku Vlade
 • donositi provedbene propise i naredbe kad je za to izrijekom zakonom ovlašten.
27. Koje su nadležnosti glavnog tajnika tijela državne uprave?
Glavni tajnik tijela državne uprave rukovodi radom glavnog tajništva te, uz druge poslove koje obavlja po ovlaštenju i nalogu čelnika tijela državne uprave, u pravilu odgovara i za upravljanje ljudskim potencijalima, uredno i pravilno korištenje imovine i sredstava za rad te tehničku usklađenost u radu ustrojstvenih jedinica tijela državne uprave.
28. Koje su nadležnosti državnog tajnika ministarstva?
Ministarstvo može imati jednog ili više državnih tajnika koji provode utvrđenu politiku Vlade u jednom ili više upravnih područja, sukladno ovlaštenju i nalozima ministra.

Ministar odlukom određuje državnog tajnika koji ga zamjenjuje u slučaju odsutnosti ili spriječenosti.

Državni tajnik za svoj rad odgovara ministru i Vladi.

Ako ministru prestane dužnost prije isteka mandata, predsjednik Vlade određuje državnog tajnika koji upravlja ministarstvom do stupanja na dužnost novoga ministra.
29. Tko rukovodi upravnom organizacijom u sastavu ministarstva?
Upravnom organizacijom u sastavu ministarstva rukovodi:
 • ravnatelj, za uprave, zavode, ravnateljstva i urede
 • glavni inspektor, za inspektorate.
30. Tko rukovodi unutarnjim ustrojstvenim jedinicama upravnih organizacija u sastavu ministarstava i državnih upravnih organizacija?
Unutarnjim ustrojstvenim jedinicama rukovodi:
 • načelnik za sektore i samostalne sektore
 • voditelj za službe, samostalne službe, odjele, odsjeke i pododsjeke.
31. Tko obavlja poslove državne uprave i pomoćno tehničke poslove u tijelima državne uprave?
Poslove državne uprave u tijelima državne uprave i poslove rukovođenja unutarnjim ustrojstvenim jedinicama tijela državne uprave neposredno obavljaju državni službenici.

Pomoćne i tehničke poslove u tijelima državne uprave obavljaju namještenici.
 
32. Kojim propisom se uređuje unutarnje ustrojstvo i uredsko poslovanje tijela državne uprave i tko ga donosi?
Načela za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, vrste, uvjete za ustrojavanje i način upravljanja unutarnjim ustrojstvenim jedinicama te opća pravila o načinu planiranja poslova i rasporedu radnog i uredovnog vremena uređuje Vlada uredbom.

Uredsko poslovanje Vlada također uređuje uredbom.

Uredbom Vlade uređuje se i unutarnje ustrojstvo, nazive unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, način upravljanja i okvirni broj državnih službenika i namještenika u pojedinim ustrojstvenim jedinicama, način planiranja poslova, radno i uredovno vrijeme, uredovne dane i druga pitanja od osobite važnosti za rad tijela državne uprave uređuje Vlada uredbom.

 
33. Što se utvrđuje pravilnikom o unutarnjem redu tijela državne uprave i tko ga donosi?
Na temelju uredbe o unutarnjem ustrojstvu tijela državne uprave pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje se broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća i stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti te druga pitanja važna za rad tijela državne uprave koja nisu uređena uredbom Vlade.

Pravilnik o unutarnjem redu donosi čelnik tijela državne uprave.
34. Koje provedbene propise donose čelnici tijela državne i što se s njima uređuje?
Provedbeni propisi su pravilnici i naputci.

Pravilnikom se detaljnije razrađuju pojedine odredbe zakona radi njihove primjene.

Naputkom se detaljnije propisuje način rada u tijelima državne uprave te način obavljanja povjerenih poslova državne uprave.

Provedbene propise donose čelnici tijela državne uprave kada su na to izrijekom zakonom ovlašteni, u granicama dane ovlasti.
35. Što čelnici tijela državne uprave uređuju naredbom?
U iznimnim slučajevima propisanima zakonom, naredbom se može privremeno narediti ili zabraniti određeno postupanje te utvrditi obvezna primjena drugih privremenih interventnih mjera koje su nužne radi trenutačne zaštite pravnog poretka te zaštite života, sigurnosti, zdravlja stanovništva ili imovine veće vrijednosti u određenom upravnom području.

Naredbe donose čelnici tijela državne uprave kada su na to izrijekom zakonom ovlašteni, u granicama dane ovlasti.
 
36. Tko obavlja nadzor zakonitosti postupka donošenja i sadržaja provedbenih propisa i naredbi?
Nadzor zakonitosti postupka donošenja i sadržaja provedbenih propisa i naredbi obavlja Vlada.
37. Gdje se osiguravaju sredstva za rad tijela državne uprave?
Sredstva za rad tijela državne uprave osiguravaju se u državnom proračunu.

Sredstva za obavljanje povjerenih poslova državne uprave osiguravaju se u državnom proračunu, ako zakonom nije drukčije propisano.
38. Na koji način tijelo državne uprave može zajednički koristiti stvari i opremu s drugim tijelom državne uprave te s jedinicom lokalne ili područne (regionalne) samouprave odnosno pravnom osobom s javnim ovlastima?
Tijelo državne uprave može određene stvari i opremu koristiti zajedno s drugim tijelom državne uprave te s jedinicom lokalne ili područne (regionalne) samouprave odnosno pravnom osobom s javnim ovlastima.

Zajedničko korištenje stvari i opreme uređuje se sporazumom između tijela državne uprave odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima.

Vlada može odlukom odrediti obvezatno zajedničko korištenje stvari i opreme od strane dvaju ili više tijela državne uprave.

UREDI DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA

Napomena: Sukladno članku 67. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19), Uredi državne uprave u županijama ustrojeni na temelju Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11., 12/13. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16. i 104/16.) nastavljaju s radom do stupanja na snagu posebnih zakona kojima će se pojedini poslovi državne uprave iz nadležnosti ureda državne uprave povjeriti županijama. Županije, razmjerno povjerenim poslovima, preuzimaju državne službenike, uključujući predstojnike, namještenike, pismohranu i drugu dokumentaciju te opremu i sredstva za rad mjesno nadležnih ureda državne uprave. Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama (»Narodne novine«, br. 84/18.) ostaje na snazi do stupanja na snagu navedenih posebnih zakona.

 
39. Koje poslove obavljaju uredi državne uprave?
Za obavljanje poslova državne uprave u više upravnih područja na području jedinice područne (regionalne) samouprave ustrojava se ured državne uprave.

Unutarnje ustrojstvo ureda državne uprave uređuje se uredbom Vlade.

Ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave obavlja upravne i druge stručne poslove u upravnim područjima za koja je ustrojen, a osobito:
 • neposredno provodi zakone i druge propise i osigurava njihovu provedbu
 • rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, ako to posebnim zakonom nije stavljeno u nadležnost središnjim tijelima državne uprave ili pravnim osobama koje imaju javne ovlasti te povjereno tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave
 • provodi upravni, odnosno inspekcijski nadzor
 • prati stanje u svom djelokrugu te središnjim tijelima državne uprave predlaže mjere za unapređenje stanja u pojedinim upravnim područjima.Za obavljanje poslova državne uprave u više upravnih područja na području jedinice područne (regionalne) samouprave ustrojava se ured državne uprave.
  Unutarnje ustrojstvo ureda državne uprave uređuje se uredbom Vlade.
   
40. Koje su nadležnosti predstojnika ureda državne uprave ?
Radom ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave upravlja predstojnik. Predstojnik ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave je čelnik tog ureda.

Za obavljanje poslova u uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave predstojnik ureda odgovoran je Vladi i čelniku središnjeg tijela državne uprave nadležnom za odgovarajuće upravno područje.

Predstojnika ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave imenuje Vlada na temelju javnog natječaja kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave.
 
41. Koje se ustrojstvene jedinice mogu ustrojiti u uredima državne uprave u županijama (u sjedištu i izvan sjedišta)?
U uredu državne uprave mogu se ustrojiti sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice: službe, odjeli i odsjeci. Služba se ustrojava u sjedištu ureda državne uprave, kao osnovna unutarnja ustrojstvena jedinica za obavljanje poslova državne uprave u jednom ili više upravnih područja. Radom službe upravlja voditelj službe koji je za svoj rad i rad službe odgovoran predstojniku ureda državne uprave.

Za obavljanje određenih poslova državne uprave iz nadležnosti ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave mogu se osnovati ispostave u gradovima i općinama koje odredi Vlada na prijedlog predstojnika ureda državne uprave.

Ispostavom upravlja voditelj ispostave koji je za svoj rad i rad u ispostavi odgovoran predstojniku ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave.
42. Tko čini Vladu Republike Hrvatske?
Vladu Republike Hrvatske čine predsjednik, jedan ili više potpredsjednika i ministri (u daljnjem tekstu: članovi Vlade).

Ukoliko Vlada ima više potpredsjednika, predsjednik Vlade može odrediti prvog potpredsjednika.

Predsjednik Vlade i članovi Vlade moraju biti hrvatski državljani.

Predsjednik Vlade i članovi Vlade su državni dužnosnici.
43. Kada stupaju na dužnost predsjednik i članovi Vlade?
Predsjednik i članovi Vlade stupaju na dužnost kad im povjerenje iskaže većina svih zastupnika u Hrvatskom saboru.

Na temelju odluke Hrvatskoga sabora o iskazivanju povjerenja Vladi, rješenje o imenovanju predsjednika Vlade donosi Predsjednik Republike Hrvatske uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora, a rješenje o imenovanju članova Vlade donosi predsjednik Vlade uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora.
44. Kome podnose ostavku članovi Vlade Republike Hrvatske?
Predsjednik Vlade i članovi Vlade mogu podnijeti ostavku.

Predsjednik Vlade podnosi ostavku Hrvatskom saboru. Kad predsjednik Vlade podnese ostavku, smatra se da su ostavku podnijeli svi članovi Vlade. Ako Hrvatski sabor prihvati ostavku predsjednika Vlade, Vlada će obavljati tehničke poslove do imenovanja nove Vlade.

Član Vlade podnosi ostavku predsjedniku Vlade.
 
45. Koja su osnovna zaduženja Vlade?
Vlada obavlja izvršnu vlast u skladu s Ustavom i zakonom.

U obavljanju izvršne vlasti Vlada određuje, usmjerava i usklađuje provedbu politika i programa te u tu svrhu predlaže i donosi strategije, daje smjernice, donosi akte te poduzima druge mjere potrebne za uređenje odnosa iz područja svoje nadležnosti.

Vlada predlaže Hrvatskom saboru zakone i druge akte te državni proračun i završni račun, provodi zakone i druge odluke Hrvatskoga sabora, donosi uredbe za izvršenje zakona te za preuzimanje i provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije, vodi vanjsku i unutarnju politiku te europske poslove, usmjerava i nadzire rad državne uprave, brine o gospodarskom razvitku zemlje, usmjerava djelovanje i razvitak javnih službi te obavlja druge poslove određene Ustavom i zakonom.
46. Koje su ovlasti predsjednika i potpredsjednika Vlade?
Predsjednik Vlade predstavlja Vladu, saziva sjednice i predsjedava im, upravlja radom Vlade i potpisuje akte koje ona donosi.

Potpredsjednici Vlade usklađuju rad ministarstava i brinu o provedbi programa Vlade u područjima za koja su zaduženi na sjednicama Vlade.
47. Na koji način Vlada donosi odluke?
Vlada može zasjedati ako je sjednici nazočna većina članova Vlade.

Sjednice Vlade su javne. Vlada može odlučiti da će se sjednica, odnosno rasprava o pojedinim točkama dnevnog reda sjednice održati bez nazočnosti javnosti.
Vlada odlučuje natpolovičnom većinom glasova svih članova Vlade, a u slučaju da su glasovi podijeljeni odlučuje glas predsjednika Vlade.
48. Kada Vlada Republike Hrvatske odlučuje dvotrećinskom većinom glasova svih članova Vlade?
Vlada odlučuje dvotrećinskom većinom glasova svih članova Vlade kad nadležnim državnim tijelima predlaže:
 • promjenu Ustava Republike Hrvatske
 • udruživanje ili razdruživanje s drugim državama
 • promjenu granica Republike Hrvatske
 • raspuštanje Hrvatskoga sabora
 • raspisivanje državnog referenduma.
49. Koje poslove obavlja Ured predsjednika Vlade?
U Vladi se ustrojava Ured predsjednika Vlade. Ured predsjednika Vlade obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Vlade po njegovom nalogu.

Radom Ureda predsjednika Vlade upravlja predstojnik Ureda, kojeg imenuje Vlada na prijedlog predsjednika Vlade, a koji za svoj rad odgovara predsjedniku Vlade.
50. Koje stručne službe može osnivati Vlada?
Vlada uredbom osniva urede, agencije, direkcije i druge stručne službe radi obavljanja poslova iz svojeg djelokruga i određuje njihov ustroj. Uredom, agencijom, direkcijom, odnosno drugom službom Vlade upravlja ravnatelj, kojeg imenuje Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade, po prethodno provedenom javnom natječaju.
51. Koje stručne službe – urede Vlada osniva uredbom?
Za obavljanje stručnih poslova, Vlada osniva:
 • Ured za zakonodavstvo
 • Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 • Ured za ravnopravnost spolova
 • Ured za udruge
 • Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
 • Ured za protokol.
52. Koje akte donosi Vlada?
Vlada donosi uredbe u skladu s Ustavom i zakonom.

Vlada donosi Poslovnik kojim, uređuje ustrojstvo, način rada, odlučivanje Vlade i vrste akata koje donosi Vlada.

Vlada donosi odluke, rješenja i zaključke o pitanjima koja se ne uređuju uredbama.
53. Koji se propisi i akti Vlade objavljuju u „Narodnim novinama“?
Uredbe i Poslovnik objavljuju se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu osmoga dana od dana objave, ako tim aktima nije određen drugi rok njihovog stupanja na snagu.

Odluke, rješenja i zaključci mogu se objaviti u »Narodnim novinama«, ako tako odluči Vlada prilikom donošenja tih akata.
54. Može li se protiv člana Vlade voditi kazneni postupak?
Protiv člana Vlade ne može se voditi kazneni postupak za vrijeme trajanja mandata zbog kaznenog djela za koje je zapriječena kazna zatvora do 5 godina, bez prethodnog odobrenja Vlade.

Dokumenti